Saistību atruna

Interneta mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) – nevalstiska organizācija, kas reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā.

Materiāli, kas atrodas šajā mājas lapā.

Visām publikācijām LBPA mājas lapā ir informatīvs raksturs. Kaut gan mēs esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šajā vietnē esošais materiāls ir pilnīgs, precīzs un atjaunināts, mēs nesniedzam nekādas garantijas vai rekomendācijas attiecībā uz šo materiālu. Tādējādi Jums nevajadzētu veikt nekādas darbības vai atturēties no kādu darbību veikšanas, pamatojoties uz šo materiālu.

Ienākot šajā vietnē, pārlūkojot to vai kādā citā veidā izmantojot šīs vietnes materiālu, Jums jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu izraudzītais materiāls nesatur vīrusus un nevar nekādā citā veidā radīt traucējumus vai nodarīt bojājumus Jūsu datora sistēmu darbībai.

Šajā vietnē publicētais materiāls ir LBPA vai trešās puses īpašums. Mājas lapā obligātā kārtā tiek dota atsauce uz autoriem un informācijas avotiem, ja tiek izmantots citu radīts materiāls. Ja šāda atsauce kādā atsevišķā gadījumā nav dota, tas nozīmē, ka autors nav bijis zināms. Ja Jums ir šāda iztrūkstoša informācija, lūdzam darīt to mums zināmu uz elektroniskā pasta adresi: lbpa@lbpa.lv.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LBPA oficiālo mājas lapu obligāta. LBPA nenes atbildību, ja, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju, radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi. Jebkurus ieteikumus, kļūdu labojumus un citas labas idejas par mājas lapas uzlabošanu sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: lbpa@lbpa.lv

Šajā vietnē iesniegtais materiāls.

LBPA vāc ar personas datiem nesaistītu informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Datu vākšanas mērķis ir atjaunināt un pilnveidot mūsu vietni, lai tās apmeklējums Jums būtu pēc iespējas lietderīgāks un Jūs varētu saņemt būtiski nozīmīgu materiālu.

Mēs vācam tikai tos personas datus, kurus mūsu vietnes apmeklētāji mums iesniedz pēc savas brīvas gribas. Personas dati ir Jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese un dažādu sociālo tīklu lietotājvārdi. Mēs izmantojam šos datus tikai atbilstoši to iesniegšanas mērķim, ja vien Jūs neesat skaidri izteicis savu piekrišanu savu personas datu izmantošanai kādam citam mērķim.

Gan personas dati, gan arī ar personas datiem nesaistītā LBPA savāktā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, un to aizliegts pārdot, iznomāt vai kādā citā veidā izpaust trešajām pusēm.

Neviens no materiāliem, kurus LBPA saņēmis ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, nav uzskatāms par konfidenciālu materiālu vai materiālu, uz kuru pastāv tā iesniedzēja īpašumtiesības, izņemot gadījumus, kad tas atrunāts savstarpējā līgumā. LBPA ir tiesīga bez ierobežojumiem reproducēt un izmantot šādus materiālus, ieviest tajos grozījumus un nodot šo materiālu izmantošanas tiesības trešajām pusēm.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm.

Izmantojot kādu šajā vietnē ievietoto saiti, lai piekļūtu citai vietnei, Jūs atstājat mūsu vietni. Vietne, kurā Jūs ieejat, nav atkarīga no mūsu vietnes, un LBPA nekontrolē šīs citas vietnes saturu.

Ievietojot saiti mūsu vietnē, mēs ar to nesniedzam nekādas garantijas vai rekomendācijas attiecībā uz šīs citas vietnes materiālu, un LBPA ar šo skaidri noraida jebkādu civiltiesisko atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties sakarā ar ieiešanu šādā vietnē vai tās pārlūkošanu, vai tajā ievietotā materiāla izmantošanu neatkarīgi no šādu zaudējumu rašanās cēloņiem un neatkarīgi no tā, ka LBPA ir varējis paredzēt vai tam būtu vajadzējis paredzēt šādu zaudējumu rašanos, tajā skaitā šādu zaudējumu rašanās risku, un tomēr nav izņēmis šo saiti no savas vietnes vai veicis kādas citas darbības.

Saites uz šo tīmekļa vietni.

Gadījumos, kad kādā citā vietnē ir ievietota saite uz LBPA vietni, LBPA, ja vien tas nav skaidri atrunāts šajā citā vietnē, nav ne sankcionējis, ne apstiprinājis ne šo saiti, ne arī šajā citā vietnē esošo materiālu un LBPA nav saistīta ar šīs citas vietnes īpašnieku.

Citi noteikumi.

Mēs sekojam, lai portālā publicētā informācija atbilstu Autortiesību likumā un citos Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja, tomēr, Jums šķiet, ka kāda no publikācijām varētu neatbilst šīm prasībām, lūdzam mums nekavējoties ziņot uz elektroniskā pasta adresi: lbpa@lbpa.lv, lai varam veikt nepieciešamos pasākumus neatbilstības novēršanai.

Jebkāda veida pretenzijas par LBPA mājas lapā ievietotajiem materiāliem jeb citāda rakstura pretenzijas sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: lbpa@lbpa.lv.
Ja Lietotājs neievēro šo saistību atrunu, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, LBPA patur tiesības saukt pārkāpēju pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Dalies tālāk