Projekti

SIF – LBPA kapacitāte

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

Pamatinformācija par projektu „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”

Projekta nosaukums: Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta līguma Nr: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122

Projekta īstenotājs: Latvijas Būvkonstrukciju projektēšanas asociācija.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas būvniecības nozares konkurētspēju un kvalitāti, sekmējot būvkonstrukciju projektētāju, arhitektu un ģeotehniķu iesaisti politikas plānošanas un likumdošanas procesā, veicinot to sabiedrisko aktivitāti un savstarpējo sadarbību politikas plānošanas un likumdošanas procesā, kā arī stimulēt ārvalstu finanšu instrumentu apguvi būvniecības nozarē.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Būvkonstrukciju projektēšanas asociācijas, Latvijas Ģeotehniķu savienības, Latvijas Lielo aizsprostu biedrības, biedrības “Passive house Latvia” biedri.

Projekta netiešā mērķa grupa ir visi esošie un topošie Latvijas būvniecības nozarē nodarbinātie un visa Latvijas sabiedrība.

Projekta norises vieta ir Rīgas pilsēta, projekta īstenošanas laiks ir 12 mēneši.

Projekta aktualitāti nosaka esošās problēmas Latvijas būvniecības nozarē – nesakārtotā likumdošana, kas skar būvprojekta izstrādes un uzraudzības posmu, kā arī zema sabiedrības izpratne par kvalitatīvu būvniecības procesu un būvprojekta nozīmi ilgtspējīgas būvniecības procesa nodrošināšanā.

Projekta aktivitātes

  1. Projekta administrēšana;
  2. LBPA kvalitātes vadības modeļa izstrāde;
  3. Apmācības Latvijas un ES likumdošanas jautājumos, apmācības par ES fondu un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistes iespējām un projektu īstenošanu, darbnīca par rīcības plāna izstrādi ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei;
  4. LBPA interneta mājaslapas www.lbpa.lv uzlabošana un uzturēšana;
  5. Ārvalstu būvniecības nozares likumdošanas analīze;
  6. Metodisko materiālu (paraugu) izstrāde LBPA standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformējumam” pielikumam (materiāls pieejams šajā lappusē blokā faili lejuplādei);
  7. NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana;
  8. Seminārs par projekta rezultātiem un publicitātes pasākumi.

Kā būtiskākie sagaidāmie projekta rezultāti ir izstrādāts LBPA kvalitātes vadības modelis, kas sekmēs biedrības sabiedrisko darbību un līdzdalību likumdošanas izstrādē un uzlabošanā, sekmīgāka LBPA standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformējumam” ieviešana praksē un mācību procesā ar metodisko materiālu palīdzību, sabiedrības informēšana par kvalitatīva būvprojekta nozīmi ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanā, attīstīta savstarpējā sadarbība un izstrādāts rīcības plāns ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistei, biedru iesaiste Latvijas būvniecības un būvzinātnes likumdošanas izstrādē un uzlabošanā.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Faili lejuplādei

Dalies tālāk