Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2011. gada 7. jūnijā
ar Nr.: 40008179580

Biedrības “Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” statūti

I nodaļa
Biedrības nosaukums.

1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija”, (turpmāk tekstā – Biedrība).

II nodaļa
Biedrības mērķi un uzdevumi.

2. Biedrības mērķis ir: veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektēšanas nozares attīstību un konkurētspēju.
3. Biedrības uzdevumi ir:
3.1. apvienot Latvijas profesionālos būvkonstrukciju projektētājus kopīgam radošam darbam sabiedriska labuma interesēs;
3.2. aizstāvēt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses;
3.3. veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ētikas, kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu;
3.4. veicināt Latvijas būvkonstrukciju projektētāju ārvalstu tirgu apgūšanu;
3.5. veicināt būvniecības kā zinātnes un izglītības nozares attīstību un kvalitātes celšanu;
3.6. veicināt būvkonstrukciju projektētāju profesijas prestižu;
3.7. vispusīgi izglītot sabiedrību būvniecības jautājumos un piesaistīt jauniešus būvniecības nozarei.
4. Lai sasniegtu mērķi un uzdevumus, Biedrība piemēro šādas metodes:
4.1. rīko sapulces, zinātniskas konferences, plenērus, radošās darbnīcas, seminārus un apspriedes, sniedz konsultācijas, sagatavo un lasa referātus un lekcijas būvniecības jautājumos;
4.2. organizē svarīgāko būvniecības problēmu apspriešanu un sagatavo priekšlikumus to risināšanai, ko iesniedz kompetentās institūcijās;
4.3. organizē Biedrības reģionālās grupas, komisijas, darba grupas konkrētu būvniecības jautājumu un problēmu risināšanai;
4.4. pastāvīgi seko līdzi būvniecības nozares aktualitātēm Latvijā un ārvalstīs;
4.5. atbalsta un izstrādā grāmatas, metodiskos materiālus, žurnālus, zinātnisku rakstu krājumus, monogrāfijas, brošūras, konferenču, semināru un apspriežu materiālus, kā arī citus izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus;
4.6. izstrādā un uztur Biedrības interneta mājas lapu;
4.7. atbalsta un izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus būvniecības nozarē un to ieviešanu praksē;
4.8. izstrādā un sniedz priekšlikumus būvniecības nozares mācību programmu izveidei un uzlabošanai;
4.9. izveido vienotus kvalitātes standartus projektu sastāvam, noformējumam un saturam;
4.10. izstrādā un aktualizē profesionālo būvkonstrukciju projektētāju ētikas kodeksu;
4.11. dibina un izsniedz atzinības diplomus par Biedrības mērķu sekmēšanu un profesionālajiem sasniegumiem, kā arī izvirza un atbalsta biedrus citu organizāciju apbalvošanas konkursos;
4.12. piedalās būvniecības nozares regulējošo plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
4.13. sekmē un veicina visplašākās sabiedrības mūžizglītību būvniecības nozarē;
4.14. veicina jauniešu interesi par būvniecības nozari;
4.15. sadarbojas ar citām biedrībām, profesionālajām un zinātniskajām organizācijām Latvijā un ārpus tās, kā arī ar citām personām;
4.16. popularizē Latvijas būvkonstrukciju projektētājus ārvalstīs, pārstāvot biedrības intereses starptautiskās izstādēs un organizācijās;
4.17. aktīvi piesaista finansējumu Biedrības uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai;
4.18. veic citu profesionālo, publisko un sabiedrisko darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami Biedrības mērķu īstenošanai.


III nodaļa

Biedrības darbības termiņš.

5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

IV nodaļa
Biedrības finansu un materiālie līdzekļi.

6. Biedrības līdzekļus veido:
6.1. biedru nauda;
6.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
6.3. ienākumi no zinātniskās un izglītošanas darbības;
6.4. piesaistītais ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējums;
6.5. Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
6.6. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīviem aktiem.
7. Naudas iemaksas tiek pieņemtas ar pārskaitījumu Biedrības norēķinu kontā. Dāvinātājiem vai ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus vai iemaksas ar noteiktu mērķi. Biedrības valde var noteikt mērķa ziedojuma daļu, kura paliek Biedrības rīcībā, Biedrības darbības mērķa sasniegšanai. Dāvinātājam vai ziedotājam pēc viņa vēlēšanās ir tiesības palikt anonīmam.
8. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti Biedrības mērķa un uzdevumu veikšanai, kā arī dāvinātāju vai ziedotāju norādītā mērķa izpildei, darbinieku algošanai un citu uzdevumu segšanai, kas saistīti tikai ar Biedrības darbības nodrošināšanu.


V nodaļa

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

9. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, iesniedzot Biedrības valdei pieteikumu Biedrības noteiktā kārtībā.
10. Valdei pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, uz kuru ir jāuzaicina pats pieteicējs, dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
11. Ja Biedrības valde ir uzņēmusi pieteicēju par biedru, tam jāsamaksā biedra nauda par pirmo kalendāro gadu.
12. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā par to paziņojot valdei.
13. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
13.1. biedrs veic darbību, kas kaitē nozares attīstībai un nozares tēlam kopumā, neievērojot tiesību aktus un labo praksi;
13.2. biedrs pārkāpis Biedrības iekšējās kārtības noteikumus un ētikas normas;
13.3. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
13.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
13.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
13.6. biedrs vairāk kā divpadsmit (12) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
14. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu (5) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Par rakstisku paziņojumu uzskatāma arī elektroniski izsūtīta vēstule uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi.
15. Par Biedrības veicinātāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību vai līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu, atzīst un ievēro Biedrības darbības metodes un uzdevumus.
16. Biedrībā var būt goda biedri.
17. Par goda biedru var kļūt persona, kura ar savu zinātnisko vai praktisko darbību sekmējusi Biedrības mērķu sasniegšanu vai būvniecības nozares attīstību.
18. Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, izņemot 19.punktā minēto priekšrocību.
19. Goda biedri nemaksā biedra naudu.


VI nodaļa

Biedru tiesības un pienākumi.

20. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
20.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
20.2. piedalīties Biedrības izpildinstitūciju darbā, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības izpildinstitūcijās;
20.3. pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības finansu līdzekļu izlietojumu;
20.4. brīvi paust savu viedokli;
20.5. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
20.6. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
21. Biedrības biedru pienākumi:
21.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
21.2. regulāri maksāt biedra naudu;
21.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
21.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu.
22. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
23. Biedrības biedri maksā biedru naudas vienu reizi gadā apmērā, ko nosaka Biedrības kopsapulce.


VII nodaļa

Biedrības struktūrvienības.

24. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

25. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.

VIII nodaļa
Biedrības pārvalde.

26. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
27. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kas sastāv no pieciem (5) valdes locekļiem.
28. Biedrības biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne retāk kā reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.martam. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Par rakstisku uzaicinājumu uzskatāms arī elektroniski izsūtīta vēstule uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi.
29. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katram kopsapulces biedram ir vienas balss tiesības. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai biedrs var piedalīties Biedrības kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību, kam nepieciešama rakstveidā izdota pilnvara. Biedrības kopsapulces lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists.
30. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas (2/3) no klātesošajiem biedriem.
31. Ja izsludinātā kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs (3) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce ar to pašu dienas kārtību un tā ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
32. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
33. Tiek sasauktas ikgadējās un ārkārtas biedru kopsapulces. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
34. Biedru kopsapulce:
34.1. apstiprina Biedrības statūtus un izmaiņas tajā;
34.2. noklausās un apstiprina Biedrības valdes un Revidenta ziņojumu un atskaiti;
34.3. izskata un apstiprina Biedrības darbības programmu;
34.4. ievēl Biedrības izpildinstitūciju – valdi un Revidentu;
34.5. ieceļ Biedrības Goda biedrus;
34.6. lemj par Biedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu un Biedrības apvienošanos ar citām sabiedriskajām organizācijām;
34.7. lemj citus Biedrības darbībai svarīgus jautājumus;
34.8. ikgadējā Biedrības kopsapulcē var lemt par valdes atalgojumu.
35. Biedrības kopsapulce uz vienu (1) gadu ievēl Biedrības valdi. Biedrības izpildinstitūciju var atkārtoti pārvēlēt uz jaunu termiņu. Valdes priekšsēdētāju ievēl valde ne vairāk kā uz trim (3) termiņiem pēc kārtas.
36. Biedrības valde:
36.1. Biedrības kopsapulču starplaikā organizē un vada Biedrības darbību, nodrošina Biedrības kopsapulču lēmumu izpildi;
36.2. lemj par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu;
36.3. rīkojas ar Biedrības mantu un naudas līdzekļiem, nosaka un kontrolē to izlietošanas kārtību;
36.4. saskaņā ar kopsapulces apstiprinātu nolikumu, piešķir speciālas godalgas, goda zīmes un atzinības rakstus Biedrības atbalstītājiem;
36.5. izveido Biedrības struktūru un štatu;
36.6. pārstāv Biedrības intereses jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās institūcijās un organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
36.7. slēdz līgumus un izsniedz pilnvaras;
36.8. atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;
36.9. veic citus Biedrības darbībai svarīgus uzdevumus.
37. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi (2) valdes locekļi.
38. Biedrības valde lēmumus pieņem valdes sēdēs, kuras sasauc ne retāk kā reizi trīs (3) mēnešu laikā.
39. Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā trīs (3) valdes locekļi. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētaja balss. Valdes lēmumi tiek noformēti rakstiski – protokolā.
40. Biedrības valdes priekšsēdētājs, papildus 36.punktā minētajām funkcijām:
40.1. vada Biedrības valdi un nodrošina valdes lēmumu izpildi;
40.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
40.3. vada Biedrības ikdienas darbu;
40.4. veic citus Biedrības darbībai nozīmīgus pienākumus.
41. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai valdes piekrišana.
42. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā valdes priekšsēdētāja pienākumus var veikt viens no Biedrības valdes locekļiem.
43. Pārstāvniecības tiesības. Biedrību var pārstāvēt valdes priekšsēdētājs atsevišķi un divi (2) valdes locekļi kopā.
44. Valdes loceklim par pienākumu pildīšanu ir tiesības prasīt atlīdzību, tās apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar Biedru kopsapulces lēmumu.
45. Valdes loceklis var prasīt izdevumu segšanu saistībā ar pienākumu pildīšanu.


IX nodaļa.

Revidents.

46. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents.
47. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
48. Revidentu ievēl biedru kopsapulce ar pilnvaru termiņu 1 gads vai līdz nākamajai biedru kopsapulcei. Revidentu var ievēlēt atkārtoti.
49. Revidents:
49.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
49.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
49.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
49.4. sniedz nepieciešamības gadījumā ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
50. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
51. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Dalies tālāk