Uzņemšana

Kārtība, kādā biedrība „Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” uzņem un izslēdz biedrus

Kārtība nosaka, kādā kārtībā Latvijas Būvkonstrukciju un projektētāju asociācija (turpmāk tekstā – LBPA) uzņem un izslēdz biedrības biedrus. (Pilnu dokumenta tekstu var lejuplādēt blokā faili lejuplādei).

Kārtība izstrādāta saskaņā ar:

 • Biedrību un nodibinājumu likumu;
 • LBPA statūtiem.

LBPA par biedru uzņemšanu un izslēgšanu ir atbildīga LBPA valde, kontaktus skatīt sadaļā Valde

Par biedru uzņemšanu un izslēgšanu LBPA valde veic šādus pienākumus:

 • regulāri, ne retāk kā reizi nedēļā, izskata saņemto korespondenci e-pasta adresē lbpa@lbpa.lv un korespondenci saistītu ar LBPA biedru uzņemšanu un izslēgšanu, kas papīra formātā nosūtīta uz LBPA juridisko adresi;
 • apkopo saņemto korespondenci un informē par to valdi;
 • savas kompetences jautājumus prezentē LBPA biedru kopsapulcēs un valdes sēdēs;
 • sagatavo valdes lēmumus par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
 • veic komunikāciju ar biedriem un pretendentiem par visiem ar biedru uzņemšanu, izslēgšanu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē biedru kontaktinformāciju.

Ar LBPA biedru uzņemšanu un izslēgšanu saistītos valdes lēmumus var pārsūdzēt LBPA biedru kopsapulcei 20 (divdesmit) dienu laikā. Pārsūdzība tiek izskatīta un lēmums pieņemts tuvākajā biedru kopsapulcē.

Iesniedzamie dokumenti

Lai pretendentu uzņemtu par LBPA biedru, pretendentam jāiesniedz:

 • LBPA biedra uzņemšanas pieteikums (Iesniegums – saskaņā ar Kārtības Nr.K-1.(turpmāk tekstā – kārtība) Pielikumu Nr.1);
 • Aptaujas anketa (Kārtības Nr.K-1. Pielikumu Nr.2);
 • Apliecināta personu apliecinoša dokumenta (pases vai autovadītāja apliecības) kopija ar norādi: „Kopija paredzēta iesniegšanai LBPA valdei saskaņā ar biedru uzņemšanas un izslēgšanas kārtību”;
 • Vienu 3 x 4 cm lielu foto;
 • Savu dzīves gājuma aprakstu – vēlams Curriculum Vitae – Europass forma;

Iepriekš minētos dokumentus pretendents LBPA iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu: lbpa@lbpa.lv vai arī papīra formātā, ievietojot vienā slēgtā aploksnē un nosūtot uz LBPA juridisko adresi, skatīt šeit. Ja dokumenti nosūtīti elektroniski uz e-pastu, tad pretendentam, ierodoties uz Valdes sēdi, līdzi jāņem parakstīti dokumentu oriģināli.

Lēmumu par pretendenta uzņemšanu LBPA biedra statusā, pieņem LBPA valde tuvākajā sēdē no iepriekšminēto dokumentu saņemšanas brīža, uz kuru tiek rakstveidā, elektroniski izsūtītā vēstulē, uzaicināts pretendents. Ja pretendents nav varējis ierasties uz valdes sēdi, valdes lēmums rakstveidā, elektroniski izsūtītā vēstulē, tiek paziņots pretendentam 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Dalies tālāk