Izmaiņas projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu tipveida līgumā

LBPA pēdējā valdes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu tipveida līgumā.

Jau līdz šim Latvijā paralēli FIDIC t.s. Baltajai grāmatai arvien biežāk projektētāji lietoja LBPA sagatavoto standartlīgumu, kas pirms 6 gadiem tika sagatavots kopīgi ar zvērinātu advokātu biroju “Kļaviņš Ellex”. Kopš 2016. gada (kopš mēs praksē lietojam šīs standartizētās formas projektēšanas līgumu sastādīšanai) ir ievērojami populārāka kļuvusi elektroniska līgumu parakstīšana, jaunajos standartlīguma noteikumos ir ieviesti atbilstoši papildinājumi, kas paredz arī šo. Tāpat tika apkopotas visbiežāk īpašajos noteikumos atrunātās izmaiņas vispārējiem noteikumiem, tika izvērtēts kuras no tām ir pamatoti mainīt uzreiz vispārējos noteikumos. Tā rezultātā ir precizēti darbu nodošanas formāti, precizētas autortiesības, precizēti termiņi pretenziju izteikšanu un vēl vairāki galvenokārt redakcionāli precizējumi.

Latvijas projektētājiem un projektēšanas pakalpojumu pasūtītājiem tiek rekomendēts izmantot speciālos un vispārējos noteikumus projektēšanas un/vai ar projektēšanu saistītu konsultāciju sniegšanas līgumiem. Šīs standartizētās formas projektēšanas līgumiem ir sagatavotas atbilstoši Latvijas likumdošanai un praksei, tai pat laikā tajās mums un mūsu pasūtītājiem saprotamā valodā ir Latvijas regulējumam un praksei pielāgotā veidā iestrādāti līdzīgi nosacījumi, kas atrodami gan FIDIC grāmatās, gan arī zviedru un norvēģu standartos.

Par standartlīgumu. Piedāvātās standartizētās līguma formas ir lietojamas līdzīgi kā visi šādi standartlīgumi:

  • speciālajos noteikumos ir jāaizpilda datus par līguma slēdzējiem un par informāciju uz ko ir dotas atsauces vispārīgajos noteikumos;
  • vispārējie noteikumi pēc abpusējas vienošanās ir grozāmi šim līgumam klāt pievienojamos īpašajos noteikumos;
  • visa pamatinformācija ir apkopojama līguma pielikumos.

Par pielikumiem. Paredzams ka pielikumos tiek apkopota katram līgumam individuāla informācija.

  • Pielikumā Nr.1 „Darbu uzdevums” ir maksimāli precīzi jāapraksta darba uzdevumu. Tam par pamatu rekomendējams ņemt, papildināt un precizēt sākotnējā piedāvājumā iekļauto informāciju. Tas ir tas pats projektēšanas uzdevums līgumiem par projektēšanas darbiem, Latvijas likumdošanā arī ir dotas atsauces uz to, ka projektēšanas uzdevums ir projektēšanas līguma neatņemama sastāvdaļa. Šajā pielikumā arī rekomendējamas atsauces uz grafiskajiem materiāliem, jau veiktām izpētēm, projektiem un citu informāciju, kas ņemamas vērā darbu izpildei.
  • Pielikumā Nr.2 „Darbu izpildes grafiks” parasti norāda to, cik dienās vai nedēļās ir veicams katrs darbu veikšanas etaps. Darbu izpildes grafiks var papildināt darbu uzdevumu, precizējot to, kādā secībā darbi tiek veikti. Nepieciešamības gadījumā darbu izpildes termiņi tiek sasaistīti ar pasūtītāja izšķiršanos par konkrētiem piedāvātajiem variantiem, starprezultātu akceptu vai arī būvvalžu skaņojumiem.
  • Pielikumā Nr.3 „Darbu apmaksas noteikumi” tiek norādīta kopējā līgumcena, ja par tādu puses ir vienojušās, vai arī vienības izmaksas, piemēram, speciālista stundas likme. Ja puses ir vienojušās par fiksētu cenu, tad tiek doti apmaksas noteikumi, kas apraksta veicamos maksājumus saistībā ar darbu izpildes grafiku. Bet citādi tā ir tā pati praksē ierastā “forma 2” projektēšanai.
  • Pielikumā Nr.4 „Saistošie dokumenti” tiek iekļauts viss, ko puses uzskata par nozīmīgu. Tā var būt apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi nedrīkst mainīties, sākotnējais piedāvājums, cita sarakste, autoruzraudzības plāns un tamlīdzīgi.
  • Pielikumā Nr.5 „Pasūtītāja un trešo pušu veicamie darbi un pakalpojumi” ir jāiekļauj to, ko projektētājs sagaida no pasūtītāja. Ja projektētājs sagaida pasūtītāja akceptu sākotnējā meta vai skiču stadijai, kā nemainīgam uzdevumam projektēšanai tehniskā projekta stadijā, tad tas tiek norādīts šajā pielikumā un pasūtītājam ir jānodrošina šāda lēmuma pieņemšana. Ja pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, piemēram, būvlaukuma ģeotehnisko izpēti, BIM menedžera pakalpojumus vai arī skaņojumus ar kaimiņiem, tad tas arī tiek norādīts – lai pasūtītājam būtu skaidri viņa pienākumi. Nav laba prakse pasūtītāju par to neinformēt un pēc tam atsaukties uz to, ka tas ir pašsaprotami.
  • Tāpat arī ir iespējams pievienot citus Līguma pielikumus, ja tādi ir tieši saistīti ar šī Līguma izpildi.

Ja rodas jautājumi par sagatavotajām standarta projektēšanas līgumu formām, tad lūdzam rakstīt uz lbpa@lbpa.lv. Mēs nevaram solīt tūlītējas atbildes uz visiem jautājumiem, bet jautājumi tiks apkopoti un periodiski tiks publicēti komentāri par apkopotajām neskaidrībām.

Lejuplādēt tipveida dokumentus iespējams Standartu sadaļā: https://www.lbpa.lv/standarti/

LBPA valdes vārdā  Normunds Tirāns

Dalies tālāk