LBPA valdes rekomendācijas autoruzraudzības darbu veikšanai

Autoruzraudzības rezultātā būvprojekta autoriem ir jāpārliecinās par to, ka būvprocesā iesaistītās puses ir pareizi sapratušas būvprojektu. Bet autoruzraudzībai nav jādublē būvuzraudzību.
 
Likumdošanas ietvars
Vispārīgo būvnoteikumu 102. punkts nosaka, ka :

  1. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Izvērtējot Būvniecības likumā un būvnoteikumos noteikto ir skaidrs, ka faktiski vienīgais autoruzraudzības instruments šī mērķa panākšanai ir kontrole tam, ka būvprocesā iesaistītās puses, galvenokārt atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, ir pareizi sapratušas būvprojektu, galvenokārt jau atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. Autoruzraugam ir dotas tiesības veikt atsevišķus pasākumus, kas ir būvuzrauga un atbildīgā darbu vadītāja pienākumi, tomēr autoruzraudzības resursi ir salīdzinoši niecīgi, tāpēc nedrīkst jaukt kopā to, kas ir norādīts kā būvuzrauga un/vai būvdarbu vadītāja pienākums, bet autoruzraugam norādīts kā viņa tiesības. Un bez tā visa 104. punkts nosaka, ka:

  1. Autoruzraudzība neatbrīvo citus būvniecības procesa dalībniekus no normatīvajos aktos tiem noteiktās atbildības.

Būvniecības likums 16. pantā Projektēšana nosaka, ka:
(3) Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības veikt autoruzraudzību. Par tās nosacījumiem puses vienojas, noslēdzot rakstveida līgumu. Vispārīgie būvnoteikumi paredz gadījumus, kad autoruzraudzība ir obligāta.
No šī izriet, ka par autoruzraudzības nosacījumiem būvprojekta izstrādātājiem ir jāvienojas pirms autoruzraudzības uzsākšanas. Vispārīgo būvnoteikumu 39. punkts arī nosaka, ka:

  1. Līgumā par būvprojekta izstrādi iekļaujami autoruzraudzības veikšanas pamatnosacījumi, ja būvprojekts tiek izstrādāts šo noteikumu 105. punktā minētajām būvēm.

Tas nosaka, ka pamatnosacījumi par autoruzraudzības veikšanu būvēm, kam tā ir obligāta, ir jāatrunā jau līgumā par būvprojektēšanu. Šobrīd gan ir jāveic autoruzraudzību vēl arvien daudziem objektiem, kam līgumi par būvprojektēšanu slēgti vēl pirms šo vispārīgo būvnoteikumu spēkā stāšanās brīža.
Autoruzrauga pienākumus nosaka Vispārīgo būvnoteikumu 113. punkts:

  1. Autoruzraugam ir šādi pienākumi:

113.1. apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
113.2. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;
113.3. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
113.4. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā vai saskaņā ar šo noteikumu 113.1 punktu – būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
113.5. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, ja tas ir pieprasīts;
113.6. iesniegt pasūtītājam vai būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
113.7. ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.
Papildus pienākumiem autoruzraugam ir tiesības, kuras autoruzraugs drīkst arī neizmantot. Autoruzrauga tiesības nosaka Vispārīgo būvnoteikumu 114. punkts:

  1. Autoruzraugam ir šādas tiesības:

114.1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
114.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;
114.3. pārbaudīt, vai objektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
114.4. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
114.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
114.7. vienpusēji atkāpties no autoruzraudzības līguma, ja pasūtītājs neievēro būvprojekta izstrādātāja prasību pārtraukt būvdarbus, un ierosināt būvvaldei atcelt būvatļauju, par ko būvprojekta izstrādātājs rakstiski paziņo pasūtītājam;
114.8. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajos noteikumos noteiktās tiesības, arī tad, ja autoruzraudzība nav nepieciešama un autoruzraudzības līgums nav noslēgts. Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz būvprojekta izstrādātājs;
114.9. ziņot būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro autoruzrauga pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta.
 
Autoruzraudzības laikā parakstāmie dokumenti un šo dokumentu parakstīšanas nosacījumi
Ņemot vērā to, ka dažkārt būvprocesa dalībnieki autoruzraudzību cenšas reducēt uz izpilddokumentācijas parakstīšanu, jau sākotnēji visiem atbildīgajiem būvspeciālistiem ir jāatgādina un jāizskaidro to, kādus dokumentus autoruzraugs paraksta un kādi ir šo dokumentu parakstīšanas nosacījumi. Šādi skaidrojumi atbildīgajiem būvspeciālistiem ir autoruzrauga pienākums, par tālākiem skaidrojumiem būvprocesā iesaistītajiem atbild attiecīgie būvspeciālisti.
Dokumentu apjoms, kuru parakstīšana ietilpst autoruzraudzības pienākumos:

  • autoruzrauga paša veiktie ieraksti autoruzraudzības žurnālā (par norādījumu izpildi jāparakstās atbildīgajam darbu vadītājam un/vai būvuzraugam);
  • rakstiski atzinumi par izskatītajiem būvuzņēmēju sagatavotajiem detalizētajiem darba rasējumiem u.c. dokumentāciju, kas saskaņā ar autoruzraudzības plānu autoruzraugam ir jāizskata (– bez tam jāņem vērā, ka šie atzinumi var būt arī negatīvi);

Uzskatām, ka izskatāmā dokumentācija un dokumentācijas izskatīšanas termiņi ir jānosaka jau sākotnēji, vēlams – autoruzraudzības plānā pielikumā pie autoruzraudzības līguma.
Neuzskaitītie dokumenti (t.sk. būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu akti) u.c. ieraksti netiek parakstīti (un to parakstīšana netiek apspriesta), ja par to nav panākta iepriekšēja vienošanās pirms būvdarbu uzsākšanas.
Papildus šim minimālajam apjomam autoruzraugam ir tiesības piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā. Mēs rekomendējam autoruzraugus izmantot savas likumīgās tiesības un autoruzraudzības plānā iekļaut nozīmīgo konstrukciju pieņemšanu, norādot nosacījumus, ar kādiem nozīmīgās konstrukcijas tiek pieņemtas no autoruzraudzības puses.
Segto darbu aktiem autoruzrauga paraksts nav obligāts un, ja ar pasūtītāju nav iepriekš īpaši atrunāta ar segto darbu pieņemšanu paplašināta autoruzraudzība, tad segto darbu aktos tas netiek paredzēts.
Ir jānodrošina to, ka autoruzraugs tiek informēts par visām segto darbu pieņemšanām un ir tiesīgs tās apmeklēt, lai pārliecinātos, ka projekts ir saprasts pareizi.
Aktus par nozīmīgo konstrukciju pieņemšanu autoruzraugam ir pamatoti parakstīt, ja ir nodrošināta pietiekama apjoma autoruzraudzība, t.sk. ir jānodrošina to, ka autoruzraugs tiek informēts par visām segto darbu pieņemšanām un izlases kārtībā ir tiesīgs tās apmeklēt. Šis nosacījums (autoruzrauga informēšana par segto darbu pieņemšanām) ir obligāts attiecībā uz dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma pieņemšanu. Pirmajās stiegrojuma pieņemšanas reizēs un arī gadījumos, kad būvdarbu vadītājs vai būvuzraugs nav pārliecināts par projekta realizāciju autoruzrauga klātbūtni ir jānodrošina. Pirms darbu uzsākšanas autoruzraugam ir jāprecizē nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas nosacījumus no autoruzraudzības puses.
 
Autoruzraudzības darbu laika grafiks un autoruzraudzības plāns
Rekomendējams līdz atrunātam ikmēneša datumam vienoties par nākošā mēneša objekta apmeklējumu laikiem. Ja tas nav iespējams, vai arī ja plānojas tādi apmeklējumi, kuru laikus iepriekšējā mēnesī noteikt nav iespējams, tad ir jāatrunā to cik stundas pirms objekta apmeklējuma autoruzraugu ir jāinformē par nepieciešamo vizīti. Tāpat arī ir jāatrunā cik stundas iepriekš autoruzraugam elektroniski tiek nosūtīti akti u.c. dokumenti, ko autoruzraudzības apmeklējuma laikā organizētas komisijas ietvaros plānots parakstīt. Ja nav atrunāts citādi, tad autoruzraugu par nepieciešamību apmeklēt objektu ir jābrīdina un ar apmeklējumu saistītos dokumentus tam jānosūta vismaz 48 stundas iepriekš, šajās stundās neskaitot valstī noteiktās brīvdienas un svētku dienas.
Gadījumos, kad autoruzrauga klātbūtni ir jānodrošina, autoruzraugu par nepieciešamo objekta apmeklējumu ir jābrīdina vismaz 48 stundas iepriekš, ja nav atrunāts citādi. Citos gadījumos autoruzraugu ir jāinformē par segto darbu pieņemšanu vismaz 24 stundas iepriekš. Gadījumos, ja autoruzraugs netiek savlaicīgi informēts, viņam ir tiesības atteikties parakstīt nozīmīgo konstrukciju aktus.
Tāpat arī jāvienojas par laiku, kādā autoruzraugam jāsniedz atbildes uz būvspeciālistu sagatavotiem jautājumiem (parasti 3 darba dienu laikā, ja nav atrunāts citādi, liela jautājumu skaita gadījumā, kad tas nav iespējams, norādāmi primārie jautājumi) un kādā jāsniedz atzinumus par izskatītajiem būvuzņēmēju sagatavotajiem detalizētajiem darba rasējumiem (parasti 10 darba dienu laikā, ja nav atrunāts citādi, liela detalizēto darba projektu apjoma gadījumā, kad tas nav iespējams, norādāmi primāri izskatāmie risinājumi).
 
Paplašināta autoruzraudzība
Autoruzraugs un pasūtītājs var vienoties par paplašinātu autoruzraudzību, kas paredz autoruzraugu dalību visu segto darbu pieņemšanās (kas tādā gadījumā tiek apliecinātas ar autoruzrauga parakstu). Par šādu paplašinātu autoruzraudzību jau sākotnēji ir jāinformē arī būvdarbu vadītāju un būvuzraugu (jo autoruzrauga iesaiste segto darbu aktu parakstīšanā būvdarbu vadītājam un būvuzraugam uzliek par pienākumu rūpīgi plānot darbus un savlaicīgi – vismaz 48 stundas iepriekš sagatavot visu parakstāmo būvdarbu dokumentāciju).
Paplašinātas autoruzraudzības gadījumā būvdarbu vadītājs visai komisijai (t.sk. autoruzraugam) nosūta uzaicinājumu uz piedalīšanos segto darbu pieņemšanas komisijā un jau iepriekš sagatavotu segto darbu pieņemšanas aktu vismaz 48 stundas pirms plānotā komisijas darba (ja iepriekš nav atrunāts citādi). Ja paredzēts uzrādīt segtos darbus atsevišķiem konstrukcijas fragmentiem nevis visai konstrukcijai pilnā apjomā, tad komisijai iepriekš jānosūta arī aktam pievienojamo skici ar precīzi definētu konstrukcijas fragmentu, kurā segtos darbus plānots pieņemt.
 
Autoruzraudzības darbu apmaksa
Autoruzrauga darba izmaksas parasti ietver atalgojumu, kā arī visus izdevumus, kas tiešā veidā saistīti ar autoruzraudzības pienākumu izpildi (t.sk. transporta un biroja izdevumi, telekomunikāciju u.c. izmaksas); par citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem (piemēram kopēšanas un iesiešanas izmaksas, ja pēc tām rodas nepieciešamība) jāvienojas atsevišķi.
Autoruzraudzības apmaksa tiek veikta pamatojoties uz līgumā atrunātu stundu likmi vai arī pamatojoties uz mēneša likmi par atrunātiem darbiem un papildus stundu likmi neatrunātiem vai pēc stundu likmes veicamiem darbiem.
Ja autoruzraudzības apmaksa tiek veikta pamatojoties uz līgumā atrunātu stundu likmi, tad katra mēneša beigās pasūtītājam tiek iesniegta atskaite (autoruzraudzībai patērētā laika žurnāls) par veiktajiem darbiem (darbs sapulcēs, izbraukumi uz objektu un darbs birojā, konsultācijas u.c.) un nostrādātajām stundām. Autoruzraugam ir pamatoti norādīt minimālo autoruzraudzībai apmaksājamo stundu skaitu, jo likumā noteiktā autoruzrauga atbildība ir konstanta nevis proporcionāla izsaukumu skaitam; tāpat neatkarīgi no izsaukumu skaita autoruzraugam ir jānodrošina uzņēmuma kapacitāti autoruzraudzības veikšanai. Nepieciešams vienoties par atskaites akceptēšanas mehānismiem. Šāda (parasti mazāka apjoma) atskaite tiek iesniegta arī par papildus darbiem tad, ja ir panākta vienošanās par ikmēneša likmi.
Pirms konkrētu darbu uzsākšanas autoruzraugi novērtē situāciju un pieņem lēmumu par to, kādiem projektētājiem un cik bieži ir jāveic objekta apmeklējumus. Par šo pirms darbu uzsākšanas tiek sagaidīts pasūtītāja akcepts, jo tas ietekmē ikmēneša rēķinus par autoruzraudzību. Autoruzraugam nav jāpiekrīt tādai autoruzraudzībai, kas paredz apmaksāt tikai ierobežotus un nepietiekamus objekta apmeklējumus – ja puses nespēj vienoties par autoruzraudzības apjomu, tad atbildīgajam autoruzraudzības speciālistam ir tiesības atteikties no tālākas autoruzraudzības. Tādēļ rekomendējams autoruzraugiem sagatavot maksimāli detalizētu autoruzraudzības plānu, par ko tiek panākta vienošanās ar pasūtītāju pirms autoruzraudzības uzsākšanas. Lai nerodas pārpratumi, rekomendējams pasūtītājam tādu plānu pieprasīt un izvērtēt pirms tiek panākta vienošanās par autoruzraudzību.
 
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valde
 

 

Dalies tālāk