Uzmanību! Informācija sertificētiem būvspeciālistiem!

Jaunā Būvniecības regulējuma kontekstā 2014. gada 7. oktobrī Ministru kabinets pieņēma sertificētajiem būvspeciālistiem saistošos noteikumus Nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”(turpmāk MK noteikumi).

Noteikumi paredz, ka sertificētajiem būvspeciālistiem, atbilstoši noteikumu p. 31 Būvniecības informatīvās sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS BR) www.bis.gov.lv līdz 1. martam (2015. gadā līdz 1. aprīlim) bija jāievada sekojoša informācija:

 • jāaktualizē sava kontaktinformācija;
 •  

 • jāaktualizē informācija par papildus izglītību (ja tāda ir iegūta), elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu;
 •  

 • jāievada informācija par veikto patstāvīgo būvpraksi (MK noteikumu Nr. 610 pielikums Nr. 5, I sadaļa – Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats) laika posmā pēc pēdējās resertifikācijas;
 •  

 • jāievada informācija par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām u. c. kompetenci paaugstinošiem pasākumiem (pielikuma Nr. 5, II daļa) laika posmā pēc pēdējās resertifikācijas;
 •  

 • jāveic MK akceptētais būvspeciālista darbības uzraudzības ikgadējais maksājums.
 •  

 • Gadījumā, ja MK noteikumos noteiktā informācija nav ievadīta, atkārtots lūgums to izdarīt nekavējoši, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. augustam.
 •  

 • Atbilstoši MK noteikumiem sertificēšanas institūcijām būvspeciālistu profesionālās darbības un kvalifikācijas celšanas uzraudzība ir jāveic no 2015. gada 15. aprīļa t.i. no deleģējuma līguma parakstīšanas ar Ekonomikas ministriju. Sertificēšanas institūcijām būvspeciālistu profesionālās darbības uzraudzība ir jāveic neatkarīgi no tā vai būvprakses sertifikāts ir iegūts pirms vai pēc 2014. gada 7. oktobra t. i., kad tika pieņemti MK noteikumi Nr. 610.

 

Būvspeciālistu būvprakses uzraudzība tiek uzsākta nākošajā dienā pēc Sertificēšanas institūcijas lēmuma pieņemšanas par būvspeciālista atbilstību sertificēšanas kritērijiem.

 

 • Būvspeciālistiem, kuri BIS BR būs aktualizējuši šajā vēstulē iepriekš minēto profesionālās darbības informāciju, informācijas kopiju elektroniski atsūtījuši uz LBS BSSI, veikuši ikgadējos uzraudzības maksājumus, kuriem līdz MK noteikumos Nr. 610 noteiktajam piecu gadu profesionālās darbības padziļinātās pārbaudes termiņam ir vairāk kā viens gads un kuriem nebūs ar darbu kvalitāti saistītu pārkāpumu, datu aktualizācija BIS BR tiks veikta bez būvspeciālista klātbūtnes.
 •  

 • Gadījumos, ja būvspeciālistam, kuram no sertifikāta pirmatnējās izsniegšanas vai resertifikācijas brīža būs noslēdzies būvprakses sertifikātā uzrādītais atļautais piecu gadu patstāvīgās darbības cikls, Sertificēšanas institūcijas ekspertu komisija var pieņemt sekojošus lēmumus:
 •  

  1. akceptēt būvspeciālista datus BIS BR tālākai patstāvīgai darbībai bez būvspeciālista uzaicināšanas, pie nosacījuma, ka atskaites periodā profesionālā būvprakse, kvalifikācijas celšana un darba kvalitāte atbilst MK noteikumu Nr. 610 prasībām un ir veikta noteiktā būvspeciālista profesionālās darbības uzraudzības samaksa;
  2.  

  3. norīkot eksāmenu vai profesionālās pilnveides pārbaudi, ja atskaites periodā būvspeciālista būvprakse vai kvalifikācijas celšana neatbilst MK noteikumu Nr. 610 prasībām, kā arī gadījumos, ja būvspeciālista darbības vai bezdarbības dēļ ir bijuši ar būvprojekta (būvobjekta) kvalitāti saistīti pārkāpumi;

   

 • Sertificēšanas institūcija ir tiesiska, atbilstoši MK noteikumu Nr. 610, p. 43.2, pieņemt lēmumu par būvspeciālista būvprakses sertifikāta darbības apturēšanu gadījumā, ja būvspeciālists noteiktajos termiņos nebūs veicis iepriekš minētās profesionālo darbību atspoguļojošās datu aktualizācijas darbības un nebūs veicis noteiktos uzraudzības maksājumus.

 

Būvprakses sertifikātu darbības apturēšanas procedūras atbilstoši BIS BR aktualizētajiem datiem tiks uzsāktas pēc 2015. gada 1. augusta.

Gadījumos, ja būvprakses sertifikāta darbība tiek apturēta, informācija tiek ievadīta BIS BR un aizsūtīta arī uz Būvuzņēmumu reģistru, pie kam gadījumā, ja būvprakses sertifikātu par MK noteikumu Nr. 610 neizpildi aptur sertificēšanas institūcija, sertifikāta atjaunošanas procedūras var uzsākties tikai pēc diviem gadiem vai tiesvedības gadījumā pēc četriem gadiem.

 

Plašāka un detalizētāka informācija atrodama LBS mājaslapā – www.buvinzenierusavieniba.lv sadaļā Sertifikācija – Procedūras.

LBS kontaktinformācija:
Tālr. 67 845 910
E-pasts: lbs@apollo.lv

 

informācijas avots: www.buvinzenierusavieniba.lv

 

Dalies tālāk