LBPA likumdošanas un fondu semināri

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

 

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) ar Sabiedrības integrācijas fonda nevalstisko organizāciju atbalsta programmas palīdzību organizē vairākas apmācības un darbnīcas par šādām tēmām:
  1. Apmācība par LR un ES likumdošanu, plānošanas dokumentiem un legālā lobija iespējām (28.novembris).
  2. Apmācība par ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ieviešanu (5.decembris).
  3. Darbnīca par rīcības plāna izstrādi projektā iesaistītajām organizācijām ārvalstu finanšu līdzekļu apgūšanai (10.decembris).

Apmācības dalībniekiem ir bez maksas, tāpēc aicināti pieteikties un iesaistīties visi interesenti no LBPA, kā arī sadarbības organizācijām: Latvijas Ģeotehniķu savienības, Latvijas Lielo aizsprostu biedrības, biedrības “Passive house Latvia”. Visi pasākumi notiks Maritim Park Hotel Riga, konferenču zālē Frankfurt.

Darbnīca par ārvalstu finanšu līdzekļu apgūšanu tiek organizēta tikai ar sadarbības organizāciju nominēto pārstāvju piedalīšanos.

Pasākumu programmas un elektroniskā reģistrācija atrodama zemāk.

 

Likumdošanas apmācību pasākuma plāns

LR normatīvie akti, to hierarhija, vispārīgie tiesību principi, administratīvais process iestādē, ES tiesību aktu piemērošana Latvijā, starptautisko tiesību normu piemērošana, Latvijas nacionālo tehnisko noteikumu saskaņošana, legālais lobijs un tā attīstība Latvijā un ES institūcijās.

 

12.30 – 13.00 Reģistrēšanās, kafija
13.00 – 15.15 LR normatīvie akti, ES tiesību akti
15.15 – 15.30 Kafijas pauze
15.30 – 17.30 Legālais lobijs un tā attīstība Latvijā un ES institūcijās
17.00 – 17.30 Jautājumi un diskusija

 

Lektors: Edgars Korčagins, LR Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktors

 

ES fondu apmācības pasākuma plāns

ES projektu vadība: projekta iesnieguma izstrāde un vadība. Riski ES projektu vadībā. Pieejamais ES politikas instrumentu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējums biedrībām un nodibinājumiem (gan 2007.-2013., gan 2004.-2020. plānošanas periods).

 

8.30 – 9.00 Reģistrēšanās, rīta kafija
9.00 – 11.00 Finanšu instrumentu informācijas pieejamība un izvēles nosacījumi
11.00 – 11.15 Kafijas pauze
11.15 – 13.00 Finanšu instrumentu avoti un projektu īstenošanas pamatnosacījumi, riski
13.00 – 13.30 Jautājumi un diskusija

 

Lektors: Ilona Grodska, Neatkarīga projektu konsultante – eksperte

 

Darbnīcas par ES fondiem pasākuma plāns

Praktisks darbs darba grupā projektu ideju izstrādei projekta īstenotāja biedriem un projekta partneriem un atbilstoša finanšu intrumenta analīze. Apkopojuma izstrāde grupā.

 

8.30 – 9.00 Reģistrēšanās, rīta kafija
9.00 – 10.00 Projektu idejas definēšanas nosacījumi, atbilstošā finanšu intrumenta atbilstības noteikšana
10.00 – 11.30 Projekta ideju apspriešana grupā
11.30 – 11.45 Kafijas pauze
11.45 – 13.30 Projektu ideju prezentēšana, apkopošana, iespējamo finanšu avotu noteikšana.

 

Moderators: Ilona Grodska, Neatkarīga projektu konsultante – eksperte

 

LBPA semināri tiek veikti projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) ietvaros. Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[author] [author_image timthumb=’on’]http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2014/01/Gatis_Pocs_80x80.jpg[/author_image]

[author_info]

Raksta autors Gatis Počs

LBPA valdes priekšsēdētājs
Sertificēts būvinženieris[/author_info] [/author]

 

Dalies tālāk