LBPA paaugstina kapacitāti

ESF

SIF

Pamatinformācija par projektu ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par pamatinformācijas saturu atbild Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija.

Latvijas Būvkonstrukciju projektēšanas asociācija 2013.gada 1.aprīlī uzsākusi darbu pie projekta „Latvijas būvniecības nozares nevalstisko organizāciju iesaistes paaugstināšana būvniecības nozares politikas veidošanas procesā, kā arī to kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/163/122) īstenošanas.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas būvniecības nozares konkurētspēju un kvalitāti, sekmējot būvkonstrukciju projektētāju, arhitektu un ģeotehniķu iesaisti politikas plānošanas un likumdošanas procesā, veicinot to sabiedrisko aktivitāti un savstarpējo sadarbību politikas plānošanas un likumdošanas procesā, kā arī stimulēt ārvalstu finanšu instrumentu apguvi būvniecības nozarē.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Latvijas Būvkonstrukciju projektēšanas asociācijas (turpmāk – LBPA), Latvijas Ģeotehniķu savienības (turpmāk – LĢS), Latvijas Lielo aizsprostu biedrības (turpmāk – LLAB), biedrības “Passive house Latvia” (turpmāk – PHL) biedri.

Projekta galvenās aktivitātes būs saistītas ar sadarbības veidošanu ar būvniecības nozares organizācijām Latvijā, biedru apmācībām par ES fondu piesaisti un likumdošanas jautājumiem, ārvalstu būvniecības prakses analīzi, metodisko materiālu (paraugu) izstrāde LBPA standarta LBPA-PS-001 „Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformējumam” pielikumam.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.martam.

Projekts tika atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda administrētās 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Turpmāk regulāri informēsim par projekta aktualitātēm!

Raksta autors Gatis Počs
LBPA valdes priekšsēdētājs
Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk