SIA ”BALTS UN MELNS” atklāta vēstule LBPA!

Grobiņas bērnudārza paplašināšanas būvdarbi.

Vēlamies informēt Latvijas projektētājus par Grobiņas PII „Pīpenīte” paplašināšanas projekta realizācijas problēmām. Projekta realizācija notiek bez autoruzraudzības un ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta. Projekta autoru iebildumi par atkāpēm no projekta sākotnēji tika ignorēti, bet vēlāk tos nomainīja Grobiņas novada domes un būvuzņēmēja (SIA “Grobiņas novada namsaimnieks”) pārstāvju asā retorika. Tālāk bez emocijām par visu pēc kārtas.

Būvdarbi tiek veikti bez autoruzraudzības. Kādēļ tas tiek pieļauts sabiedriski nozīmīgai būvei, pašvaldības objektam – tas jājautā būvvaldei. Grobiņas domes pārstāvji pašvaldības apmaksātā reklāmas laukumā vietējā avīzē „Kurzemes Vārds” apgalvo, ka līgums par autoruzraudzību netiek slēgts, jo „…projektētājs pašvaldības pasūtījumu uztver kā vieglas peļņas avotu un nav ieinteresēts pasūtītāja interešu realizācijā”, Un piebilst, ka „…tādēļ ir apdraudēta iespēja šī gada rudenī bērniem doties uz bērnudārzu”.

Tad vajadzētu meklēt lētāku autoruzraugu, kurš ir attiecīgi sertificēts speciālists un spēj saņemt no projekta autora pilnvarojumu. Ja kāds speciālists mūs pārliecinātu par to, ka viņš ir iepazinies ar projekta risinājumiem un apliecinātu, ka profesionāli, godprātīgi sekos šo risinājumu autentiskai realizācijai dabā, tad mums nevar būt iebildumi šāda pilnvarojuma sniegšanai.

Projekta autori izmantoja savas LBN 304-97 noteiktās tiesības, kurā 12. punkts nosaka, ka „Būvprojekta autors ir tiesīgs informēt pasūtītāju, būvvaldi un Valsts būvinspekciju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem arī gadījumā, ja autoruzraudzības līgums nav noslēgts”.

SIA „BALTS UN MELNS” kā projekta autori šī gada 8. maijā apsekoja objektu un konstatēja dažādas atkāpes no būvprojekta: betona grīdas plātne tiek stiegrota ar Ø5mm stiegrojumu nevis ar Ø8 – kā tas prasīts projektā. Var jau būt, ka tas būtu pietiekami, ja zem grīdas plātnes vispār netiek likts putu polistirola siltinājums, kā tas ir prasīts projektā. Šādi fakti rada šaubas par visiem pārējiem segtajiem darbiem. Konstatēts, ka panduss, kāpņu un arī starp esošo un jauno korpusu paredzētā savienojošā koridora pamati neatbilst projekta risinājumiem. Un tad arī rodas šaubas – kāds ir stiegrojums, cik dziļi vispār ir pamati. Tika konstatēts, ka starp jaunajiem un esošās ēkas pamatiem deformāciju šuve nav izbūvēta.

No arhitektūras viedokļa situācija ir vēl sarežģītāka. Projekta izstrādāšanas laikā pasūtītājs rakstiski tika informēts, ka savienojošā pāreja starp esošo un jauno būvapjomu tur, kur to vēlas pasūtītāja pārstāvji (un kur tas ir norādīts projektēšanas uzdevumā) ir neracionāls risinājums. Tika piedāvāti citi risinājumi, bet pasūtītājs tos noraidīja. Būvuzņēmējs pašrocīgi ir nolēmis atteikties no pārejas siltināšanas (tādēļ arī zem grīdas plātnes nav izklāts putuplasts). Tāpat būvnieks ir nolēmis atteikties no to logu pārbūves, kurus pāreja aizsedz, neskatoties uz to, ka šie logi bērnu grupiņu telpās nodrošina gan dabīgo ventilāciju, gan arī dabīgo apgaismojumu. Tajā pat laikā Pasūtītājs (novada dome) ar preses starpniecību informē Grobiņas iedzīvotājus, ka šis ir ne visai veiksmīgs projekts, kas rada neadekvātas izmaksas. Izmaiņas, kuras veicis būvnieks, vienkārši nav akceptējamas un neatbilst LR spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, kā rezultātā objektu vienkārši nevarēs nodot ekspluatācijā.

Pēc projekta autoru vēstules Grobiņas novada domei, būvvaldei un LR Ekonomikas ministrijai, būvvalde ir apstādinājusi būvdarbus un Dome ir nolēmusi pasūtīt atkārtotu ekspertīzi SIA „LBS Konsultants” ekspertiem, lai noteiktu projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

SIA „BALTS UN MELNS” no savas puses (ņemot vērā, ka viss notiek pašu novadā) ir gatavi veikt autoruzraudzību bez atlīdzības, pie nosacījuma, ka būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvvaldē saskaņotajam projektam un saistošo normatīvo aktu prasībām, un tiek novērstas visas nozīmīgās atkāpes no projekta.

Tāpat uzskatām, ka no šāda piedāvājuma Grobiņas novada domei atteikties nav pamata – 1) viņi saņem autoruzraudzību bez maksas; 2) iepirkuma ,,Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīpenīte” paplašināšanas I kārtas būvniecības darbi” nolikuma punkts 2 nosaka, ka:

„Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta. Iepirkuma priekšmets ir „Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīpenīte” paplašināšanas I kārtas būvniecības darbi”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā-tāmēs noteikto apjomu (Pielikums Nr. 1) un tehniskā projekta prasībām (Pielikums Nr. 2.), turpmāk nolikumā saukti arī Darbi, CPV klasifikatora kods 45400000-1, ēku celtniecības pabeigšanas darbi.” – tātad pašvaldības iedzīvotājiem pienākas bērnu dārza būvdarbu realizācija iepriekš noteiktajā apjomā. No savas puses vēlamies uzsvērt, ka nekādi nepamatoti sadārdzinājumi netiek uzspiesti, bet gan tiek aicināts veikt adekvātu projekta realizāciju atbilstoši būvniecības iepirkuma nolikumam un dokumentācijai.

Taču vērojot patlaban notiekošo, neticam, šāda risinājuma realizācijai. Tādēļ lūdzam kolēģiem padomu – kā rīkoties? Būsim pateicīgi par ieteikumiem un ceram uz Jūsu atbalstu.

Papildus informācijai – par šajā rakstā apskatītajām problēmām bija sižets arī TV Kurzeme, kuru variet apskatīt zemāk. Pārpublicēts no šejienes.

Raksta autors Gatis Deņisovs
SIA „Balts un Melns” pilnvarotā persona

Dalies tālāk