Seminārs „2.Eirokodekss: Pamatprincipi un pielietojums”

Latvijas Standartizācijas tehniskās komitejas eksperti un LBPA biedri gūst pieredzi par betona konstrukciju projektēšanas pamatprincipiem un pielietojumu.

2011.gada 20.-21.oktobrī Briselē notika Eiropas Komisijas Zinātniskās pētniecības centra (Joint Research Centre) un CEN Standartizācijas tehniskās komitejas CEN/TC 250 „Structural Eurocodes” organizētais seminārs „2.Eirokodekss: Pamatprincipi un pielietojums” (EUROCODE 2: BACKGROUND AND APPLICATIONS), vairāk pievēršot uzmanību dzelzsbetona ēku projektēšanai.

Semināru vadīja Eiropas tehnisko augstskolu un pētniecības organizāciju profesori, tajā piedalījās visu Eiropas valstu nacionālās autoritātes standartizācijas jomā, tajā skaitā arī Standartizācijas tehniskā komiteja no Latvijas – STK 30 „Būvniecība.”

Galvenie semināra mērķi:
  • nodot zināšanas un informāciju dalībvalstu pārstāvjiem no vadošajām organizācijām/institūcijām, nozaru un tehniskajām apvienībām;
  • nodrošināt jaunākos mācību materiālus, pamatinformāciju un praktiskus piemērus Eirokodeksu pasniedzējiem un izmantotājiem;
  • veicināt viedokļu apmaiņu un sadarbību;
  • atbalstīt 2. Eirokodeksa ieviešanu praksē.
Lai nodrošinātu izvirzītos mērķus, valsts un starptautiskā līmenī tiek organizētas apmācības, kas veicina gan profesionālo attīstību, gan augstskolu kursu izstrādi un pilnveidošanu. Stratēģiju un vispārējo programmu apmācībām par Eirokodeksu pielietošanu izstrādā projektā „Atbalsts Eirokodeksu ieviešanai un tālākai attīstībai” un tā ietver 3 līmeņus:
  • 1.līmenis – Eirokodeksu ieviešanas politika, Nacionālie pielikumi, Eirokodeksi un valstīs pastāvošie normatīvi u.tt.;
  • 2.līmenis – ievadkursi par katru Eirokodeksu;
  • 3.līmenis – vispārējie kursi ar Eirokodeksu pakešu izmantošanas piemēriem.

Latvijas pārstāvji laikā no 20. līdz 21.oktobrim piedalījās 2.līmeņa apmācībās. Semināra laikā vislielākā uzmanība tika pievērsta pieredzes apmaiņai un praktiskajiem piemēriem, kā arī 2.Eirokodeksa autoru pamatzināšanu un kompetences uzlabošanai. Pēc šī semināra tā apmeklētāji iegūtās zināšanas nodod tālāk nacionālajā līmenī.

Semināra sesiju laikā soli pa solim tika parādīta monolīto dzelzsbetona ēku projektēšana atbilstoši 2. Eirokodeksam. Katrā sesijā galvenā uzmanība tika pievērsta atsevišķam solim projektēšanas procesā: konceptuālā projektēšana, strukturālā analīze, robežstāvokļu aprēķins un pārbaude, stiegrojuma un atsevišķo elementu detalizācija un pamatu projektēšana. Īpaša sesija bija veltīta ugunsdrošo konstrukciju projektēšanai. Semināra laikā tika aplūkoti praktiski piemēri, kas ļāva veiksmīgāk apgūt jaunās metodikas un principus. „Mācību pakete” ietvēra prezentāciju materiālus un materiālus ar praktiskiem piemēriem u.c., kurus var apskatīt un lejupielādēt šeit.

LVS STK 30 priekšsēdētājs Leonīds Pakrastiņš skaidro: „Šobrīd Eirokodeksu ieviešana dalībvalstīs ir sasniegusi savu pēdējo posmu. Mūsu uzdevums ir pārstāvēt Latvijas Nacionālo standartizācijas organizāciju, lai sasniegtu atbilstošu Eirokodeksu pielietojumu gan mūsu valstī, gan visām ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā arī tehniskajās un zinātniskajās organizācijās. Protams, īpašu uzmanību pievērsām projektēšanas un būvniecības nozarei, kurai Eirokodeksi ir jāsakārto reālai izmantošanai jau šodien.”

Seminārā iegūtās praktiskās zināšanas un informācija par citu valstu pieredzi būs lielisks pamats turpmākam darbam pie Nacionālo pielikumu (NA) izstrādes. Iegūtā pieredze sniegs iespēju pilnveidot un uzlabot apmācības procesu par Eirokodeksu izmantošanu. Tas nodrošinās ātrāku Eirokodeksu ieviešanu un palielinās Latvijas būvkonstruktoru konkurētspēju Eiropas un starptautiskajā tirgū.

Attēlā Līga Gaile, Eirokodeksu apakškomitejas vadītāja, STK 30 pārstāve

Raksta autors Leonīds Pakrastiņš
LVS STK30 priekšsēdētājs

 

Dalies tālāk