Profesionāļu sarunas

Jau kopš 2011.gada Latvijas interneta plašumos darbojas portāls www.būvkonstrukcijas.lv ar uzstādījumu, ka tā ir vieta būvkonstrukciju projektētāju domu apmaiņai.

Šī lapa viennozīmīgi pulcēs tikai profesionālus nozares pārstāvjus, jo vienkāršam garāmgājējam diez vai būs saprotama kaut daļa no tur publicētās informācijas, diskusijām un atziņām.

Šis nebūt nav reklāmas raksts, bet aicinājums iesaistīties buvkonstrukcijas.lv uzsāktajās diskusijās, paužot savu profesionālo viedokli.

Izlieču robežvērtības Latvijā

Atceļot līdz šim Latvijā spēkā esošos būvnormatīvus, un nosakot Eirokodeksus kā vienīgos Latvijā spēkā esošo būvkonstrukciju aprēķinu standartus, tiek atceltas arī līdz šim normētās konstrukciju izlieču robežvērtības. Nepieciešams EN 1990 nacionālajā pielikumā noteikt Latvijā lietojamus izlieču robežlielumus. Kāds ir Latvijas projektētāju viedoklis par rekomendējamām izlieču robežvērtībām? Diskusiju skatīt šeit.

Par pāļu aprēķinu metodikām

Šobrīd Latvijā tiek mainīta būvnormatīvu sistēma un būvkonstrukciju projektēšanu būs jāveic saskaņā ar EN 1990-1999 standartiem – Eirokodeksiem. Ģeotehnisko projektēšanu aptver standarti EN 1997-1-1 un EN 1992 – ļoti vispārēji dokumenti, kas nenodefinē konkrētas aprēķina procedūras daudzos gadījumos. Šie standarti dod pāļa aprēķina metodikas tikai balstoties uz statiskās zondēšanas datiem vai slogošanas eksperimentiem. Citos gadījumos aprēķina procedūras izvēle ir atstāta inženiera ziņā. Arī mūsdienās daudzās Rietumeiropas valstīs normatīvi stingri nedefinē metodikas pāļu aprēķiniem, atstājot iespēju izmantot vienu vai citu pieeju.

Tā kā Latvijā inženieri lielākoties izmanto LBN 214-03/СНиП 2.02.03-85 metodikas pāļu aprēķiniem, esam veikuši to salīdzinājumu ar citām pieejamām metodikām. Uz to pamata ir iespējams izdarīt secinājumus par LBN 214-03/СНиП 2.02.03-85 drošuma līmeņu atbilstību citām izplatītām metodikām un optimālākās procedūras izvēli projektējot pēc Eirokodeksiem.

Visi būvkonstrukciju projektētāji ir aicināti izteikt savu viedokli, kas pamatots ar argumentiem, komentāru veidā zem šiem rakstiem. Tāpat projektētāji ir aicināti arī izvirzīt citas tehniskas problēmas. Piemēram – diskusijā par izliecēm garām ejot ir aktualizēti jautājumi par tērauda konstrukciju noturību. Kā arī jeb ko citu, kas aktualizējas, mainoties normatīvajai bāzei Latvijā. Vai arī vienkārši – jautājumus, kas rodas attīstoties tehnoloģijām un būvzinātnei.

Raksta autors Normunds Tirāns
LBPA biedrs

Sertificēts būvinženieris

Dalies tālāk