Prasības aprēķinu atskaites izstrādei (1. drafts)

Būvkonstrukciju daļas risinājumiem ir jābūt pamatotiem ar aprēķiniem, kas sevī ietver visus izejas datus un pieņēmumus, pieņemto aprēķina shēmu un tās pamatojumu, statiskā un citu nepieciešamo aprēķinu rezultātus, un nepieciešamās šķērsgriezumu pārbaudes. Paralēli projektēšanai tiek veikti visi nepieciešamie aprēķini, kas projektēšanas laikā jeb pēc projekta pabeigšanas tiek noformēti kā aprēķinu atskaite.

Aprēķinu atskaites ieteicamais saturs.

 1. 1. Izejas dati.
  1. 1.1. Piemērotie būvnormatīvi, standarti vai citi projektēšanas noteikumi. (Vai SNip / LBN vai Eirokodekss, vai kaut kas jaukts – slodzes un drošuma koeficienti pēc Eirokodeksa un pārējais pēc SNiP / LBN; par izmantoto metodiku pamatu sēšanās aprēķiniem).
  2. 1.2. Būves ārējās iedarbības apstākļu klasifikācija, prasības ugunsdrošībai u.c. informācija atkarībā no piemēroto būvnormatīvu izvēles.
  3. 1.3. Projektēšanā izmantotās slodzes un iedarbes. Pieņemtās apdares slodzes, pieņemtās lietderīgās slodzes u.c. Slodžu kombinācijas nestspējas robežstāvokļiem (ULS), ekspluatācijas robežstāvokļiem (SLS) u.c. gadījumiem.
  4. 1.4. Doti projektēšanas nosacījumi un pieņēmumi. Ja spriegumi tiek ierobežoti vairāk kā to prasa būvnormatīvs, tad kādā mērā un kādēļ (piemēram, lai vēlāk dotu iespēju brīvi pārplānot inženierkomunikācijas, ja iespējamas izmaiņas būvniecības laikā, lai plašākas iespējas pārplānot, jeb citi apsvērumi). Kādas pieņemtas robežizlieces, dz.betonam maksimālās plaisas u.t.t.
  5. 1.5. Konstrukciju gabarīti (atsauce uz rasējumiem, pēc vajadzības fragmentāri konstrukciju plānu un šķērsgriezumu attēli aprēķinā). Vienkāršām konstrukcijām pietiekama ir atsauce uz projektu.
 2. 2. Pieņemtais kopējais aprēķina modelis un statiskā shēma. Pēc aprēķina veicēja ieskatiem (pēc nepieciešamības) aprakstīti pieņēmumi – kādēļ izvēlēta konkrētā statiskā shēma. Nelielām būvēm un vienkāršiem gadījumiem statiskā shēma var tikt sniegta īsa apraksta formā, citos gadījumos nepieciešama cita informācija (skices vai rasējuma formā) lai informācija par aprēķina modeli būtu nepārprotama.
 3. 3. Statiskais aprēķins. Vēlams datoraprēķina rezultātus papildināt ar informāciju par GEM modeli un vienkāršotu kontrolaprēķinu rezultātiem, kas apstiprina datoraprēķina rezultātus. Aprēķina rezultāti ietver: piepūles konstrukcijās (piepūļu epīras jeb tabulās apkopota informācija pēc aprēķina veicēja ieskatiem) u.c. rezultātus (deformācijas, pašsvārstību frekvences u.c.) par ko aprēķina veicējs uzņemas atbildību.
  Piezīme. Ja aprēķinā tiek ignorēti vispārējie otrās kārtas efekti (papildus piepūles ko rada konstrukcijas deformācijas), tad aprēķina veicējs to norāda pie statiskā aprēķina rezultātiem.
 4. 4. Detalizēti konstrukcijas aprēķini:
  1. 4.1. Šķērsgriezumu pārbaudes nestspējas robežstāvokļiem (ULS), nepieciešamības gadījumā noturības pārbaudes. Jānorāda – pēc kādas metodikas tiek veiktas pārbaudes, kāds ir pārbaudāmais šķērsgriezums un kādi spriegumi jeb procentuāls (%) noslogojums pie konkrētajām aprēķina slodžu kombinācijām veidojas.
   Piezīme. Nav jāatspoguļo pilns aprēķins, tomēr pārējā informācija ( t.i. liektam dz.betonam – spiestās zonas augstums un tamlīdzīgi, veicot dz.betona pārbaudi uz šķērsspēkiem – pieņemtais plaisas leņķis, dz.betona caurspiešanas aprēķinos vēlami plašāki aprēķina rezultāti) ir vēlama un norādāma pēc aprēķina veicēja ieskatiem.
  2. 4.2. Šķērsgriezumu pārbaudes ekspluatācijas robežstāvokļiem (SLS) – deformācijas (izlieces, dz.betonā plaisas u.c.) jeb arī apliecinājums, ka izpildot būvnormatīvos noteiktās papildus prasības deformāciju u.c. aprēķini nav jāveic.
  3. 4.3. Mezglu, detaļu u.c. aprēķini, pēc vajadzības. Aprēķinu veicējam jāapliecina, ka veiktie aprēķini ir pietiekami un konstrukcija pie dotajiem izejas datiem izpilda visas būvnormatīvu prasības.
 5. 5. Citi aprēķini, piemēram, uz avārijas slodzēm, ugunsdrošības aprēķini u.c., tiek iekļauti aprēķinu atskaitē pēc nepieciešamības, jeb aizstāti ar aprēķinu veicēja apliecinājumu, ka tādi nav nepieciešami un tādēļ nav veikti.
 
Piezīmes.
 1. Katram konkrētam gadījumam saturs jāprecizē – pamatu aprēķiniem, rievsienām, pāļiem, rekonstrukcijai u.c. gadījumos aprēķinu atskaites saturs ir atšķirīgs, jo tam ir jāatspoguļo visus pieņēmumus un galvenos rezultātus, un jāuzskaita visus apsvērumus.
 2. Aprēķina atskaitei nav jāatspoguļo aprēķina gaitu. Aprēķina gaita var tikt dota pielikumā, lai nebūtu apgrūtināta pamatinformācijas nolasīšana.
 3. Statiskais aprēķins var tikt apvienots ar šķērsgriezumu pārbaužu aprēķiniem, vienkāršām būvēm aprēķina atskaite var tikt vienkāršota. Aprēķina atskaites noformējums ir projektētāju iekšējās kvalitātes kontroles jautājums, tomēr jebkuras būves aprēķina atskaitē kopumā ir jābūt informācijai, kas uzskaitīta augstāk.

LBPA aprēķinu atskaites darba grupa

Dalies tālāk